VEDTÆGTER FOR NYRUP VANDVÆRK

§ 1
Stk. 1 Selskabets navn er Nyrup Vandværk. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar og
skal være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2 Hjemsted er Odsherred kommune.

Stk. 3 Værneting er retten i Holbæk.

§ 2
Stk. 1 Selskabets formål er ved drift af selskabets vandværk at levere vand af god kvalitet indenfor
selskabets forsyningsområde i henhold til den bestående vandindvindingsret og det for vandværkerne i
Odsherred Kommune til enhver tid gældende regulativ.

§ 3
Stk. 1 Som andelshaver optages ejere af enhver ejendom indenfor vandværkets forsyningsområde i
verensstemmelse med regulativet.

Stk. 2 Andelshaverindskud fra kommende andelshaver er som anført i gældende takstblad og skal være
fuldt indbetalt før tilslutning til ledningsnettet.

Stk. 3 Hæftelse. Andelshaverne hæfter alene med den ansvarlige andelskapital og vandværkets
reservefond, en for alle og alle for en.

Stk. 4 Underskud/tab kan på bestyrelsens foranledning og efter repræsentantskabets godkendelse
fordeles mellem andelshaverne.
Denne bestemmelse har alene retsvirkning mellem andelshaverne indbyrdes.

                                             TILSLUTNING OG LEDNINGER

§ 4
Stk. 1 Tilslutning til vandværkets ledningsnet, betaling af anlægs- og driftsbidrag m. v. sker i henhold til
det til enhver tid gældende og godkendte takstblad.

Stk. 2 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum den årlige aflæsning af
vandmålere finder sted.

Stk. 3 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages tilsyn af
et større antal vandmålere, f.eks. i forbindelse med lækagesøgning.

Stk. 4 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages
udskiftning af et større antal vandmålere.

Stk. 5 I de i stk. 2, 3 og 4 nævnte tilfælde giver vandværket ikke individuel besked til de ejere, som
bliver omfattet af aflæsning, tilsyn eller udskiftning af vandmålere.§ 5
Stk. 1 Ledninger på privat grund. Er det nødvendigt for forsyningen til andre grunde, kan ingen forbruger
nægte, at der lægges ledninger i private veje og øvrige arealer, hvortil forbrugeren har ejendoms- eller
brugsret.
Forbrugeren holdes skadesløs.
Forbrugeren har endvidere ret til at anvise ledningernes placering. Ledningen skal sikres ved tinglyst
deklaration i vedkommende ejendom.

Stk. 2 Udtræden af selskabet eller ophør af vandforsyningen giver ingen forbruger ret til at få
forsyningsledninger på ejendommen fjernet. Udtræden giver ingen andelshavere krav på udbetaling,
hverken af indskud, anpart eller nogen del af selskabets nettoformue bortset fra, når selskabet opløses
samtidigt.

Stk. 3 Ejerskifte skal af overdrageren eller dennes bo meddeles vandværket med opgivelse af
erhververens navn og bopæl.
Erhververen indtræder som andelshaver med tidligere ejers andelsnummer. Ejerskiftegebyr i henhold til
gældende takstblad opkræves sammen med første afregning af vandafgiften.

Stk. 4 Andelshavers rettigheder overgår til andelshavers bo eller arvinger uden afgifter.

                                                   GENERALFORSAMLINGEN

§ 6
Stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
På generalforsamlingen kan kun sager der udtrykkeligt er optaget på dagsordenen og forslag, der er en
konsekvens af disse, gøres til genstand for beslutning.

§7
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Odsherred en weekend i august måned
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende hovedpunkter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår og godkendelse af samme.
4. Orientering om den forventede virksomhed for det kommende år.
5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 skal være udarbejdede og motiverede. Det
fremsendte materiale skal vedlægges indkaldelsen. Forslag skal være vandværket i hænde senest 1. juni.
s.å. Forslagene offentliggøres om muligt på vandværkets hjemmeside.

Stk. 3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker sammen med udsendelse af årsopgørelsen.
Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden offentliggøres samtidig på vandværkets hjemmeside.
På hjemmesiden offentliggøres også resume af årsberetningen, det senest afsluttede reviderede regnskab,
årets takstblad samt de godkendte budgetter for indeværende år.
Det fuldstændige regnskab og de hertil hørende noter skal være tilgængeligt for andelshaverne, som efter
anmodning kan få tilsendt en kopi.

§ 8
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af andelshaverne, et flertal af
Repræsentantskabet, eller bestyrelsen kræver det.
I de to første tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
begæring herom.
Begæringen skal indeholde de dagsordenpunkter, som ønskes behandlet og være vedlagt motivering.
Dette vedlægges indkaldelsen, som skal foretages med mindst 7 dages varsel.

§ 9
Stk. 1 Indkaldelsen til en generalforsamling skal ske ved, at tidspunktet for generalforsamlingen oplyses,
når årsopgørelsen udsendes til hver enkelt andelshaver til den opgivne betalingsadresse, medmindre
andelshaveren har opgivet andet.
Samtidig offentliggøres indkaldelse på vandværkets hjemmeside, jf. § 7, stk. 3.
Med indkaldelsen udsendes adgangskort til generalforsamlingen.

Stk. 2 Hver andelshaver eller dennes ægtefælle kan afgive 1 stemme pr. ejet parcel mod forevisning af
gyldigt adgangskort og forudsat at forfaldne betalingsforpligtelser til selskabet er opfyldte. Dog højst for
2 parceller.

Stk. 3 Fuldmagt. Enhver andelshaver har yderligere ret til at repræsentere to andre andelshavere ved
skriftlig fuldmagt.

Stk. 4 Dirigenten. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke at
være andelshaver.

Stk. 5 Afstemninger. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dirigenten udpeger stemmetællere.
I nedennævnte tilfælde kræves dog kvalificeret flertal på 5/6 af de stemmeberettigede på
generalforsamlingen:

1. Ved køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom, eller anden gældsætning eller ny anlæg,
derinvolverer mere end 20 % af selskabets andelskapital.
2. Ved forslag til vedtægtsændringer, såfremt forslaget ikke i forvejen er indstillet til vedtagelse af
repræsentantskabet.
Opnår et forslag om et af de under punkt 1 og 2 nævnte forhold almindeligt, men ikke kvalificeret flertal
på en generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.

Stk. 6 Urafstemning. Opnår et forslag om selskabets fusion med andre selskaber eller om opløsning
almindeligt flertal på en generalforsamling, skal forslaget sendes til urafstemning blandt samtlige
andelshavere. Forslaget kan her vedtages med almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Forslaget skal
udsendes senest 5 uger efter generalforsamlingens afholdelse, og stemmesedlerne returneres inden 10
dage efter udsendelsesdagen. Både forslaget og sidste indleveringsdag skal være påført stemmesedlen.
Der skal medfølge frigjort adresseret kuvert til indsendelsen.
Afstemningen skal være hemmelig og skal kontrolleres af selskabets statsautoriserede eller registrerede
revisor.
Afstemningen forestås af et udvalg på 5 medlemmer, som nedsættes på generalforsamlingen. Er dette
ikke sket udpeges udvalget af formanden for repræsentantskabet og bestyrelsen.
Sammen med stemmesedlen udsendes fornødent materiale tilsvarende § 7 stk. 2.

Stk. 7 Skriftlig afstemning foretages såfremt mindst 10 tilstedeværende stemmeberettigede eller
dirigenten kræver det.

Stk. 8 Bestyrelsen fører en protokol over det på generalforsamlingen forhandlede og vedtagne.
Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.
Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.

                                                    REPRÆSENTANTSKABET

§ 10
Stk. 1 Repræsentantskabet er selskabets parlamentariske ledelse og består af indtil 42 medlemmer, valgt
efter den d´Hondtske forholdstalsmetode.
Vandværkets forsyningsområde består af 7 valgområder.
Indenfor hvert område kan vælges 6 medlemmer til repræsentantskabet og 6 suppleanter for disse af og
blandt områdets andelshavere.
På hver liste kan højst opføres 12 kandidater. De ikke valgte kandidater er suppleanter for de på listen
valgte i rækkefølge efter personlige stemmer.
Er der i et område kun indgivet en liste er kandidaterne valgt som hhv. repræsentanter og suppleanter i
den rækkefølge de er opført på listen.
Er der på denne liste opført mindre end 12 kandidater, vil der i området kun kunne vælges det antal
kandidater/suppleanter, listen giver mulighed for.
Er der i et område ikke indgivet liste(r), vil der i den kommende valgperiode ikke være repræsentanter
valgt i området.
Er der ved et repræsentantskabsvalg valgt mindre end 21 repræsentanter i alle områder tilsammen, skal
der inden 3 måneder gennemføres ny valgrunde. Det siddende repræsentantskab og den siddende
bestyrelse fortsætter indtil det nye repræsentantskab er valgt og det første repræsentantskabsmøde er
afholdt.
Valgte suppleanter kan kun indtræde - midlertidigt eller permanent - som suppleanter for repræsentanter
valgt i eget område.

Stk. 2 Valgbar er enhver andelshaver, dennes ægtefælle eller samlever, forudsat at forfaldne
betalingsforpligtelser er opfyldt.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

§ 11
Stk. 1 Valg til repræsentantskabet finder sted hvert tredje år, første gang i 1987. Det nye
repræsentantskab tiltræder på første repræsentantskabsmøde efter valgets afholdelse.

Stk. 2 Valget ledes af en valgbestyrelse, bestående af en formand og to medlemmer valgt af
repræsentantskabet og to medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Stk. 3 Afstemningen er skriftlig blandt samtlige andelshavere.
Kandidatlister underskrevet af 10 stillere, der skal være andelshavere i det pågældende område,
indleveres til valg bestyrelsen senest den 1.11 i det år valget finder sted.
Ingen andelshaver kan være kandidat og/eller stiller på mere end en liste.
Stemmesedler udsendes senest den 21.11 i valgåret med angivelse af at de skal tilbagesendes senest den
1.12 i valgåret.
Afstemningen er hemmelig og valgets lovlighed skal sikres på en sådan måde, at det er umuligt at
identificere den enkelte afgivne stemme ved afstemningen.
Der føres protokol over afstemningen. Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.

§ 12
Stk. 1 Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Ingen af
disse kan samtidig være medlem af eller suppleant til bestyrelsen.

Stk. 2 Forretningsordenen fastlægges af repræsentantskabet.

Stk. 3 Repræsentantskabsmøder indkaldes, tilrettelægges og ledes af repræsentantskabsformanden.
Andelshavere kan i det omfang der er plads være tilhørere.
Dørene skal lukkes, hvis sager af personlig art behandles.

Stk. 4 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i februar måned og i juni måned.

Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes såfremt repræsentantskabsformanden, mindst
10 repræsentanter eller bestyrelsen begærer det.
Ekstraordinært møde skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Stk. 6 Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.
Hvis et medlem får forfald, eller udtræder af repræsentantskabet, meddeles dette til vandværkets kontor,
der sørger for at indkalde den pågældende listes suppleant i rækkefølge efter personlige stemmer. Ved
forfald indtræder suppleanter i samme rækkefølge.
Udebliver en repræsentant fra to på hinanden følgende ordinære møder uden at melde afbud, betragtes
repræsentanten som udtrådt.

Stk. 7 Afstemning. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 8 Beslutningsdygtigt er repræsentantskabet, når halvdelen af de valgte repræsentanter er tilstede.
Udeblevne repræsentanter kan kun suppleres af suppleanter, valgt i samme områder.
Såfremt repræsentantskabet ved et indkaldt ordinært møde ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et
ekstraordinært møde med samme dagsorden og indkaldelsesfrist. Dette møde vil så være
beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal blandt de fremmødte repræsentanter.

Stk. 9 Protokol over beslutninger skal føres.
Protokollen underskrives af repræsentantskabsformanden.
Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.§ 13
Stk. 1 Repræsentantskabets opgave og bemyndigelse er at tilrettelægge vandværkets drift i hovedlinjer
ved:
1. At behandle det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab og afgive indstilling herom til
generalforsamlingen.
2. At behandle og godkende driftsbudget og anlægsbudget.
3. Af fastlægge vandafgiften og afregningsformen i henhold til vandværkets regulativ og på grundlag af
det vedtagne driftsbudget, der tager hensyn til afskrivninger og eventuelle henlæggelser.
4. At behandle og godkende handlingsplan for vandværkets langsigtede aktiviteter.
5. At behandle bestyrelsens orientering om vandværkets forhold.
6. At påse ved sin formand, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres.
7. At godkende vandværkets regulativ.
8. At godkende køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom, udstedelse af gældsbeviser og
forskrivninger samt ny anlæg, der ikke involverer mere end 20% af selskabets andelskapital.
9. At indstille ændringer i inddelingen i valgområder til generalforsamlingen.
10. At behandle indkomne forslag fra andelshaverne. Forslag skal være fuldt udarbejdet og vedlagt
motivering. Forslag skal være vandværket i hænde senest den 7.1 til februar-mødet og den 7.5 til
junimødet.
11. At vælge medlemmer til bestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet i juni skal punkt 1 og 11 behandles og på februar-mødet skal punkt 2 og 3
behandles.
                                                            BESTYRELSEN

§ 14
Stk. 1Bestyrelsen er selskabets ansvarlige daglige ledelse og består af 7 medlemmer, som vælges af
repræsentantskabet. Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer eller
blandt andelshaverne. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2 Valg af bestyrelse. Hvert tredje år, første gang 1986, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.
De øvrige år, første gang i 1987, vælges 2 medlemmer. Valgperioden er 3 år. I tilfælde af lige
valgalder, afgøres ved lodtrækning hvilke medlemmer, der skal udtræde.
Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.
Vedtages mistillidsvotum af repræsentantskabet eller generalforsamlingen, fratræder
bestyrelsen, men fungerer indtil repræsentantskabet har foretaget nyvalg. Valget skal finde sted
senest 4 uger efter vedtagelsen af mistillidsvotum.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.
Stk. 4 Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller afgang indtræder suppleanter i bestyrelsen i den
rækkefølge, de er valgt. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 5 Forretningsorden for arbejdet fastlægges af bestyrelsen.
Der skal føres protokol over forhandlingerne. Denne skal være tilgængelig for andelshaverne.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst l gang i kvartalet.

Stk. 6 Beslutningsdygtig er bestyrelsen, når mindst 5 medlemmer er tilstede, heriblandt formand eller
næstformand. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens, i
hans fravær næstformandens stemme sagen.
§ 15
Stk. l Bestyrelsens opgave og bemyndigelse er under ansvar over for repræsentantskabet og
generalforsamlingen og indenfor budgetternes rammer at forestå vandværkets daglige drift.
Herudover at foretage alle nødvendige foranstaltninger til opfyldelsen af forsyningspligten.
Træffer bestyrelsen ekstraordinære beslutninger orienteres og indkaldes repræsentantskabet inden 4
uger.

Stk. 2 Ansættelse af det til driften nødvendige personale påhviler bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde og aflægge et årsregnskab for vandværket: Bestyrelsen kan antage en
registreret eller statsautoriseret revisor til at udarbejde og revidere årsregnskabet. Den af bestyrelsen
valgte registrerede eller statsautoriserede revisor skal godkendes af generalforsamlingen.


                                                               UDVALG


§ 16
Udvalg, der nedsættes af generalforsamling og repræsentantskab, skal:
1. Indkaldes med fast dagsorden.
2. Forretningsorden fastlægges af udvalget.
3. Protokol skal føres og være tilgængelig for andelshaverne.

§ 17
Stk. l Andelsselskabet tegnes af bestyrelsens formand og kassereren eller en af disse sammen med
yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Ved køb, salg samt pantsætning af fast ejendom, udstedelse af gældsbeviser eller forskrivninger
tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 18
Stk. l Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 19
Stk. 1 Selskabets regnskab gennemgås af den af generalforsamlingen valgte revisor og revideres af den
af repræsentantskabet valgte revisor.

                                                    OPLØSNING OG FUSION

§ 20.
Selskabets eventuelle opløsning eller fusion med andre selskaber skal ske efter reglerne i lov om visse
erhvervsvirksomheder. Fusion eller opløsning kan alene ske efter en urafstemning, jf. vedtægternes § 9,
stk. 6.Disse vedtægter er oprindelig vedtaget på vandværkets generalforsamling den 4. august
1985 med ikrafttræden 1. januar 1986. Ændringer er vedtaget på generalforsamlinger 22. august
1993, den 16. august 1998, den 19. august 2007, den 18. august 2012, den 27. august 2016 og
den 26. august 2017, seneste den 25. august 2018.
Alle ændringer er trådt i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.