Takst & takstblad
Takst & takstblad 2018/2019
Takst & takstblad 2017/2018
TIL ANDELSHAVERNE
Nyrup d. 1.april 2017


Vedlagt fremsendes endelig opgørelse over vandforbruget for din ejendom i året 2016 samt á conto for året 2017. For de der
ikke er tilmeldt PBS, er der under opgørelsen vedhæftet indbetalingskort til betalingen. Der er på fakturaen kontonummer til
vandværket, så betaling kan foretages over PC/Netbank. Husk at påføre andelsnummer ved betalingen.
Du bedes kontrollere, at regningen er trykt korrekt hvad angår betaling via PBS eller ikke. Hvis der ifølge din overbevisning er
uoverensstemmelser, bedes du henvende dig til vandværket.
Sidste rettidige betaling er den 1.maj 2017. Efter denne dato vil der blive pålagt gebyr og rentetillæg i henhold til takstbladet for
2017-2018, som findes på modsatte side. Undgå ekstra udgifter for dig selv og vandværket ved at betale rettidigt.
Taksten er ikke steget i år hverken for den faste afgift eller forbrugsafgiften.

Ved budgetlægningen for 2017 og frem, har vi taget konsekvensen af, at det er dyrere end vi tidligere havde forudset, at udskifte
samtlige målere og et stort antal gamle målerbrønde af beton. Derfor er der indført et særligt bidrag hertil på 125 kr. incl. moms til
dette formål. Det er tanken, at gebyret skal revideres eller bortfalde fra året 2017-2018, så vi igen kommer nærmere på den
fordeling på 85/15 %, som er vort udgangspunkt.

De større krav til tætheden i ledningsnettet, for fortsat at reducere vandtabet samt større krav til anlæggets drift og dokumentation,
har øget udgifterne for vandværket.
Nedgangen i vandforbruget hilser vandværket velkommen, den er med til at beskytte vort grundvand og dermed til at sikre en
fortsat god kvalitet af drikkevandet fra Nyrup Vandværk.

For at fastholde denne udvikling, er det nødvendigt, at andelshaverne sørger for at dækslet på målerbrønden ligger på
plads inden grunden forlades. Ved betonbrøndene, skal isoleringen i brønden være intakt og på plads.
I tilfælde, hvor dette ikke er sket, og målerne er frostsprængt, vil andelshaverne blive afkrævet betaling for
udskiftningen af målerne.

Vi vil bede alle andelshavere, om at friholde målerbrøndene for nedhængende grene, buske m.v. så vor
vandværksbestyrer let kan komme til ved aflæsning og udskiftning af vandmåleren!
Bemærk at der er et gebyr på 500 kr., hvis målerbrønden ikke er tilgængelig, eller adgangen er besværliggjort ved
overdækning med jord eller tunge betondæksler.

Vi har igen i år haft nogle sommerhuse, hvor der ikke har været lukket for vandet i målerbrønden. Derfor er husene
blevet vandskadet.
Så husk at lukke hver gang I forlader huset!!!

Statsafgiften på vand vil i 2017 være på 6,13 kr./ m3 plus moms.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN Formand Svend-Erik Hougs
Næstformand Werner Lucas
Kasserer Svend Erik Hansen
Sekretær Jørgen Kruse
Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Vestergaard PerLerche Nielsen Poul-Ejner Jensen

Hjemmeside: www.nyrupvandforsyning.dk Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på hjemmesiden, hvor der vil
være Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen, vandanalyser og nyheder om vandværket.