Vandforsyningsloven: Se linket
Du finder linke til den gældende lov om vandforsyning på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184065


Du finder bekendtgørelse om vandindvinding log vandforsyning:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181951

Drikkevandsbekendtgørelsen kan læses her.