Om Nyrup vandværk

Nyrup Vandværk er et privat vandværk, et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a).


Vandværkets formål er at levere vand af god kvalitet til alle i vandværkets forsyningsområde.

Vandværket har ansat Peder Overgaard til stå for den daglige pasning af vandværket og dets forskellige anlæg. Til at hjælpe med vandværkets administration har vandværket ansat kontorfuldmægtig Kirsten Andersen.

På vandværkets hjemmeside findes oplysning om, hvordan man kan kontakte vandværkets personale og bestyrelsen.

Nyrup Vandværk har ca. 2.500 andelshavere, som med deres indskud er blevet medejere af vandværket, og som med deres indskud og vandværkets egenkapital hæfter for vandværkets forpligtelser.

Vandværket har en bestyrelse på 7 personer, som er valgt af vandværkets repræsentantskab.

Vandværket har et repræsentantskab som er valgt for 3 år ad gangen og som mødes 2 gange årligt for at følge med i og tage beslutninger om, hvad der skal ske hos vandværket. Vandværket er inddelt i 7 valgområder, som hver kan vælge 6 repræsentanter. De nærmere valgregler kan læses i vandværkets vedtægter.

Vandværket drives indenfor de rammer, der er fastlagt i vandforsyningsloven og i en række bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov. Vandværket har også en række forpligtelser i henhold til miljølovgivningen, som vi skal overholde.

Vandværket er medlem af ”Vandværket i Odsherred”, som samler vandværkerne i Odsherred og bl.a. er forhandlingspartner over for Odsherred Kommune.

Vandværket er også medlem af ”Danske Vandværker”, som varetager interesser for alle private vandværker i Danmark, og som yder rådgivning og bistand til alle sine medlemmer.


Hvordan kommer vort drikkevand fra?

Grundlaget for al vandforsyning er regnvandet, som siver ned i jorden og en del af dette bliver til grundvand. Denne udvikling kan tage fra nogle få årtier til flere hundrede år, så det er en ressource vi skal værne om.

Nyrup Vandværk henter vort drikkevand i undergrunden nordvest for Højby Sø. Vandværket har 5 boringer ned i kalklagene eller gruslagene under området. Aktuelt benytter vi kun fire af boringerne, da det er nok til at forsyne vandværkets forbrugere. Den ældste boring (boring 1) er sløjfet, fordi den ikke ydede ret meget og havde den ringeste vandkvalitet.

Vandet pumpes op i iltningsbeholdere på vandværket, hvor de renses for metan og svovlbrinte samt iltes ved at der blæses luft igennem det. Vandet løber videre ud i en række filtre, der er fyldt med nogle stenlag, som bliver finere og finere fra bunden og opad. Her bliver vandet filtreret, så det bliver det klare velsmagende vand, du kender fra vandhanen.

Vandet sendes fra vandværket ud til andelshaverne gennem et ledningsnet, der dels får trykket direkte fra værket, dels fra en pumpestation i Nyrup. Ledningsnettet bliver løbende renoverer, så de ældste ledninger udskiftes til nyere og en bedre kvalitet rør.

Naturligvis sørger vi for, at eventuelle utætheder bliver fundet hurtigst muligt. Det gør vi ved at måle på de enkelte dele af ledningsnettet, når vandmålerne på vandværket viser noget unormalt i forbrugsmønsteret.

For at kunne opfylde kravene til afregningsmålere udskifter vandværket løbende vandmålerne. Vi har frem til i 2018 udskiftet gamle målerbrønde, som dels ikke kunne rumme de nye målere, dels var dårligt isolerede.