BESTYRELSEN
§ 14

Stk. 1Bestyrelsen er selskabets ansvarlige daglige ledelse og består af 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet. Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer eller blandt andelshaverne. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2 Valg af bestyrelse. Hvert tredje år, første gang 1986, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. De øvrige år, første gang i 1987, vælges 2 medlemmer. Valgperioden er 3 år. I tilfælde af lige valgalder, afgøres ved lodtrækning hvilke medlemmer, der skal udtræde. Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Vedtages mistillidsvotum af repræsentantskabet eller generalforsamlingen, fratræder bestyrelsen, men fungerer indtil repræsentantskabet har foretaget nyvalg. Valget skal finde sted senest 4 uger efter vedtagelsen af mistillidsvotum.
Stk. 3 Genvalg kan finde sted.
Stk. 4 Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller afgang indtræder suppleanter i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 5 Forretningsorden for arbejdet fastlægges af bestyrelsen. Der skal føres protokol over forhandlingerne. Denne skal være tilgængelig for andelshaverne. Bestyrelsesmøde afholdes mindst l gang i kvartalet.
Stk. 6 Beslutningsdygtig er bestyrelsen, når mindst 5 medlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens, i hans fravær næstformandens stemme sagen.

§ 15

Stk. l Bestyrelsens opgave og bemyndigelse er under ansvar over for repræsentantskabet og generalforsamlingen og indenfor budgetternes rammer at forestå vandværkets daglige drift. Herudover at foretage alle nødvendige foranstaltninger til opfyldelsen af forsyningspligten. Træffer bestyrelsen ekstraordinære beslutninger orienteres og indkaldes repræsentantskabet inden 4 uger.
Stk. 2 Ansættelse af det til driften nødvendige personale påhviler bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde og aflægge et årsregnskab for vandværket: Bestyrelsen kan antage en registreret eller statsautoriseret revisor til at udarbejde og revidere årsregnskabet. Den af bestyrelsen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor skal godkendes af generalforsamlingen.