GENERALFORSAMLINGEN
§ 6

Stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. På generalforsamlingen kan kun sager der udtrykkeligt er optaget på dagsordenen og forslag, der er en konsekvens af disse, gøres til genstand for beslutning.

§7

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Odsherred en weekend i august måned Dagsordenen skal mindst indeholde følgende hovedpunkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår og godkendelse af samme.
4. Orientering om den forventede virksomhed for det kommende år.
5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 skal være udarbejdede og motiverede. Det fremsendte materiale skal vedlægges indkaldelsen. Forslag skal være vandværket i hænde senest 1. juni. s.å. Forslagene offentliggøres om muligt på vandværkets hjemmeside.
Stk. 3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker sammen med udsendelse af årsopgørelsen. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden offentliggøres samtidig på vandværkets hjemmeside. På hjemmesiden offentliggøres også resume af årsberetningen, det senest afsluttede reviderede regnskab, årets takstblad samt de godkendte budgetter for indeværende år. Det fuldstændige regnskab og de hertil hørende noter skal være tilgængeligt for andelshaverne, som efter anmodning kan få tilsendt en kopi.

§ 8

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af andelshaverne, et flertal af Repræsentantskabet, eller bestyrelsen kræver det. I de to første tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom. Begæringen skal indeholde de dagsordenpunkter, som ønskes behandlet og være vedlagt motivering. Dette vedlægges indkaldelsen, som skal foretages med mindst 7 dages varsel.

§ 9

Stk. 1 Indkaldelsen til en generalforsamling skal ske ved, at tidspunktet for generalforsamlingen oplyses, når årsopgørelsen udsendes til hver enkelt andelshaver til den opgivne betalingsadresse, medmindre andelshaveren har opgivet andet. Samtidig offentliggøres indkaldelse på vandværkets hjemmeside, jf. § 7, stk. 3. Med indkaldelsen udsendes adgangskort til generalforsamlingen.
Stk. 2 Hver andelshaver eller dennes ægtefælle kan afgive 1 stemme pr. ejet parcel mod forevisning af gyldigt adgangskort og forudsat at forfaldne betalingsforpligtelser til selskabet er opfyldte. Dog højst for 2 parceller.
Stk. 3 Fuldmagt. Enhver andelshaver har yderligere ret til at repræsentere to andre andelshavere ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 4 Dirigenten. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke at være andelshaver.
Stk. 5 Afstemninger. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dirigenten udpeger stemmetællere. I nedennævnte tilfælde kræves dog kvalificeret flertal på 5/6 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen:
1. Ved køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom, eller anden gældsætning eller ny anlæg, derinvolverer mere end 20 % af selskabets andelskapital.
2. Ved forslag til vedtægtsændringer, såfremt forslaget ikke i forvejen er indstillet til vedtagelse af repræsentantskabet. Opnår et forslag om et af de under punkt 1 og 2 nævnte forhold almindeligt, men ikke kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6 Urafstemning. Opnår et forslag om selskabets fusion med andre selskaber eller om opløsning almindeligt flertal på en generalforsamling, skal forslaget sendes til urafstemning blandt samtlige andelshavere. Forslaget kan her vedtages med almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Forslaget skal udsendes senest 5 uger efter generalforsamlingens afholdelse, og stemmesedlerne returneres inden 10 dage efter udsendelsesdagen. Både forslaget og sidste indleveringsdag skal være påført stemmesedlen. Der skal medfølge frigjort adresseret kuvert til indsendelsen. Afstemningen skal være hemmelig og skal kontrolleres af selskabets statsautoriserede eller registrerede revisor. Afstemningen forestås af et udvalg på 5 medlemmer, som nedsættes på generalforsamlingen. Er dette ikke sket udpeges udvalget af formanden for repræsentantskabet og bestyrelsen. Sammen med stemmesedlen udsendes fornødent materiale tilsvarende § 7 stk. 2.
Stk. 7 Skriftlig afstemning foretages såfremt mindst 10 tilstedeværende stemmeberettigede eller dirigenten kræver det.
Stk. 8 Bestyrelsen fører en protokol over det på generalforsamlingen forhandlede og vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.