Regnskab 2018/2019
Budget 2018/2019
(1.000 kr.)
Vandafgifter
2.945.984
2.990
Afgifter og gebyrer
89.620
60
Leje af antenneplads
36.286
70
Opkrævet vandskat
453.642
500
Indbetalt vandskat
-563.032
-500
Indberetning målertal
39.648
40
Indtægter ialt
3.001.148
3.160
Driftsomkostninger
- 913.782
- 1.012
Administrationsomk.
-1.149.781
- 1.228
Resultat  før
afskrivninger
937.585
920
Afskrivninger
-266.758
-270
Resultat før finansielle
poster
670.827
650
Finansielle poster
-7.698
60
Årets driftsresultat
663.129
710
 
Aktiver
 
 
Regnskab
2017/2018
(1.000 kr.)
Regnskab
2018/2019
(kr.)
Driftsmateriel og inventar
46
32.551
Grunde
38
38.419
Bygninger
2.294
2.696.327
Vandværk
779
733.417
Boringer
139
81.473
Anlægsaktiver i alt
5.783
6.182.515
     
Varelager
155
144.398
Tilgodehavende vandafgift
84
3.883
Tilgodehavende moms
174
56.275
Tilgodehavender i alt
258
62.903
     
Værdipapirer
1.829
1.777.106
Likvide beholdninger
5
15.732
Omsætningsaktiver i alt
2.247
2.000.139
     
Aktiver i alt
8.030
8.182.654
     
Anvendt regnskabspraksis:

Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-klasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er i uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium
Vandafgifter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørel-sen, uanset om vandafgiften m.v. er indbetalt til vandværket pr. 31. marts.

Drift af vandværk
Drift af vandværk omfatter alle omkostninger som kan henføres til distribution af vand. Distributi-onsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning og lednings-registrering. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes ligeledes som en distributi-onsomkostning.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kontor-artikler, møder og arrangementer, porto, revision og telefon mm.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter kursregulering af værdipapirer samt renteindtægter og -omkostninger.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-ger.

Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen reduceret for eventuel scrapværdi som føl-ger:
Bygninger og ledningsnet 50 år
Vandværk og boringer           25 år

Grunde afskrives ikke.

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Varebeholdninger, som består af reservedele til vedligeholdelse af installationer og ledningsnet, værdiansættes til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til kursværdi.

Passiver
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Denne side indeholder hovedtal fra vandværkets regnskab
2018/2019.
Vandværkets forbrugere kan få tilsendt en kopi af det fuldstæmdige
regnskab ved at skrive til nyrupvandvaerk@outlook.dk
<mailto:nyrupvandvaerk@outlook.dk>
Resultatopgørelse for perioden
1. april 2018 til 31. marts 2019
Årets driftsresultat er en overdækning, som anvendes til delvis betaling af årets anlægsudgifter.
Balance pr. 31. marts 2019
 
Passiver
 
 
31. marts  2018
(1.000 kr.)
31. marts 2019
(kr.)
Andelskapital
2.816
2.837.650
Tilgang  nye  andelshavere
1
3.300
Reservefond
729
728.719
Ledningsfornyelse
985
994.140
Dispositionsfond
2.650
2.683.674
Overført resultat
-270
663.129
Egenkapital
7.121
7.910.612
     
Kreditinstitutioner
80
-162..095
Skyldig tilbagebetaling af
vandafgifter
0
0
Leverandører af varer
700
254.382
Anden gæld
129
179.745
Kortfristede
gældsforpligtelser
909
272.042
Passiver i alt
8.030
8.182.654