REPRÆSENTANTSKABET
§ 10

Stk. 1 Repræsentantskabet er selskabets parlamentariske ledelse og består af indtil 42 medlemmer, valgt efter den d´Hondtske forholdstalsmetode. Vandværkets forsyningsområde består af 7 valgområder. Indenfor hvert område kan vælges 6 medlemmer til repræsentantskabet og 6 suppleanter for disse af og blandt områdets andelshavere. På hver liste kan højst opføres 12 kandidater. De ikke valgte kandidater er suppleanter for de på listen valgte i rækkefølge efter personlige stemmer. Er der i et område kun indgivet en liste er kandidaterne valgt som hhv. repræsentanter og suppleanter i den rækkefølge de er opført på listen. Er der på denne liste opført mindre end 12 kandidater, vil der i området kun kunne vælges det antal kandidater/suppleanter, listen giver mulighed for. Er der i et område ikke indgivet liste(r), vil der i den kommende valgperiode ikke være repræsentanter valgt i området. Er der ved et repræsentantskabsvalg valgt mindre end 21 repræsentanter i alle områder tilsammen, skal der inden 3 måneder gennemføres ny valgrunde. Det siddende repræsentantskab og den siddende bestyrelse fortsætter indtil det nye repræsentantskab er valgt og det første repræsentantskabsmøde er afholdt. Valgte suppleanter kan kun indtræde - midlertidigt eller permanent - som suppleanter for repræsentanter valgt i eget område.
Stk. 2 Valgbar er enhver andelshaver, dennes ægtefælle eller samlever, forudsat at forfaldne betalingsforpligtelser er opfyldt.
Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

§ 11

Stk. 1 Valg til repræsentantskabet finder sted hvert tredje år, første gang i 1987. Det nye repræsentantskab tiltræder på første repræsentantskabsmøde efter valgets afholdelse.
Stk. 2 Valget ledes af en valgbestyrelse, bestående af en formand og to medlemmer valgt af repræsentantskabet og to medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Stk. 3 Afstemningen er skriftlig blandt samtlige andelshavere. Kandidatlister underskrevet af 10 stillere, der skal være andelshavere i det pågældende område, indleveres til valg bestyrelsen senest den 1.11 i det år valget finder sted. Ingen andelshaver kan være kandidat og/eller stiller på mere end en liste. Stemmesedler udsendes senest den 21.11 i valgåret med angivelse af at de skal tilbagesendes senest den 1.12 i valgåret. Afstemningen er hemmelig og valgets lovlighed skal sikres på en sådan måde, at det er umuligt at identificere den enkelte afgivne stemme ved afstemningen. Der føres protokol over afstemningen. Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.

§ 12

Stk. 1 Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Ingen af disse kan samtidig være medlem af eller suppleant til bestyrelsen.
Stk. 2 Forretningsordenen fastlægges af repræsentantskabet.
Stk. 3 Repræsentantskabsmøder indkaldes, tilrettelægges og ledes af repræsentantskabsformanden. Andelshavere kan i det omfang der er plads være tilhørere. Dørene skal lukkes, hvis sager af personlig art behandles.
Stk. 4 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i februar måned og i juni måned.
Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes såfremt repræsentantskabsformanden, mindst 10 repræsentanter eller bestyrelsen begærer det. Ekstraordinært møde skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Stk. 6 Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. Hvis et medlem får forfald, eller udtræder af repræsentantskabet, meddeles dette til vandværkets kontor, der sørger for at indkalde den pågældende listes suppleant i rækkefølge efter personlige stemmer. Ved forfald indtræder suppleanter i samme rækkefølge. Udebliver en repræsentant fra to på hinanden følgende ordinære møder uden at melde afbud, betragtes repræsentanten som udtrådt.
Stk. 7 Afstemning. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.
Stk. 8 Beslutningsdygtigt er repræsentantskabet, når halvdelen af de valgte repræsentanter er tilstede. Udeblevne repræsentanter kan kun suppleres af suppleanter, valgt i samme områder. Såfremt repræsentantskabet ved et indkaldt ordinært møde ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et ekstraordinært møde med samme dagsorden og indkaldelsesfrist. Dette møde vil så være beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal blandt de fremmødte repræsentanter.
Stk. 9 Protokol over beslutninger skal føres. Protokollen underskrives af repræsentantskabsformanden. Protokollen skal være tilgængelig for andelshaverne.

§ 13

Stk. 1 Repræsentantskabets opgave og bemyndigelse er at tilrettelægge vandværkets drift i hovedlinjer ved:
1. At behandle det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab og afgive indstilling herom til generalforsamlingen.
2. At behandle og godkende driftsbudget og anlægsbudget.
3. Af fastlægge vandafgiften og afregningsformen i henhold til vandværkets regulativ og på grundlag af det vedtagne driftsbudget, der tager hensyn til afskrivninger og eventuelle henlæggelser.
4. At behandle og godkende handlingsplan for vandværkets langsigtede aktiviteter.
5. At behandle bestyrelsens orientering om vandværkets forhold.
6. At påse ved sin formand, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres.
7. At godkende vandværkets regulativ.
8. At godkende køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom, udstedelse af gældsbeviser og forskrivninger samt ny anlæg, der ikke involverer mere end 20% af selskabets andelskapital.
9. At indstille ændringer i inddelingen i valgområder til generalforsamlingen.
10. At behandle indkomne forslag fra andelshaverne. Forslag skal være fuldt udarbejdet og vedlagt motivering. Forslag skal være vandværket i hænde senest den 7.1 til februar-mødet og den 7.5 til junimødet.
11. At vælge medlemmer til bestyrelsen. På repræsentantskabsmødet i juni skal punkt 1 og 11 behandles og på februar-mødet skal punkt 2 og 3 behandles.