Takst & Takstblad 2019/2020 :
Takstblad & Betaling 2019/2020 :
I bedes kontrollere, at fakturaen er rigtigt. Hvis I mener, at fakturaen ikke er rigtig, skal I rette henvendelse til vandværket.

Sidste rettidige betalingsdag er den 1. maj.
Betales en faktura ikke rettidigt, skal der betales morarenter med 1,2% pr. påbegyndt måned.
Vandværket udsender rykkerbreve og opkræver rykkergebyrer.
Sker der ikke betaling efter 2. rykker brev, vil der blive lukket for vandet, og gælden kan blive sendt til inkasso.

Vandværket har indgået aftale med Nets om udsendelse af fakturaer, som enten udsendes som et bilag til BetalingsService eller pr. brev.

Forbrugere, som ikke er tilmeldt BetalingsService, modtager et indbetalingskort vedhæftet opgørelsen. På fakturaen er angivet vandværkets kontonummer, så betaling kan foretages via netbank. Husk at påføre andelsnummer ved betalinger.

Spar på vandet.
Vandværket opfordrer alle sine forbrugere til at spare på vandet. Et lavt vandforbrug er med til at beskytte vort grundvand og sikre en fortsat god kvalitet af drikkevandet fra Nyrup Vandværk.

Husk at lukke for vandet, når I forlader jeres sommerhus.
Særligt når I forlader jeres sommerhus for længere tid er det vigtigt, at I lukker for vandet i målerbrønden. På den måde kan I undgå, at der er et vandforbrug i jeres sommerhus. Der er desværre hvert år nogle, som har dryppende haner eller løbende toiletter, men også nogle der oplever frostsprængninger.

Hold dækslet på målerbrønden fri og på plads.
Det er vigtigt, at I sørger for, at dækslet på målerbrønden ligger på plads og ikke er tildækket af grene eller andet. Om vinteren er det særlig vigtigt, at dækslet ligger på plads, så I kan undgå frostsprængning i målerbrønden. Vandværket skal have mulighed for at føre tilsyn med målerbrønden og at kunne aflæse vandmåleren. Bemærk, at der skal betales et gebyr, hvis målerbrønden er tildækket eller adgangen er besværlig...
TIL ANDELSHAVERNE
Vandværket foretager hvert år i november - december en aflæsning af vandmålere, og vandværket udsender hvert år i april en faktura med en opgørelse over vandforbruget i det forudgående år. Samtidig opkræves et á conto beløb for det følgende år.
Fast afgift, andelshavere
1.050,00 kr.
Fast afgift, passive andelshavere
650,00 kr.
Fast afgift, erhvervsforbrugere
1.050,00 kr.
Fast afgift, ikke andelshavere
1.950,00 kr.
Betaling for forbrug pr. m3
5,00 kr.
Afgift til staten pr. m3
6,37 kr.
Priserne er for 2018/2019:
Alle priser tillægges moms.
Alle takster kan ses her: