TILSLUTNING OG LEDNINGER
§ 4

Stk. 1 Tilslutning til vandværkets ledningsnet, betaling af anlægs- og driftsbidrag m. v. sker i henhold til det til enhver tid gældende og godkendte takstblad.
Stk. 2 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum den årlige aflæsning af vandmålere finder sted.
Stk. 3 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages tilsyn af et større antal vandmålere, f.eks. i forbindelse med lækagesøgning.
Stk. 4 Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages udskiftning af et større antal vandmålere.
Stk. 5 I de i stk. 2, 3 og 4 nævnte tilfælde giver vandværket ikke individuel besked til de ejere, som bliver omfattet af aflæsning, tilsyn eller udskiftning af vandmålere.

§ 5

Stk. 1 Ledninger på privat grund. Er det nødvendigt for forsyningen til andre grunde, kan ingen forbruger nægte, at der lægges ledninger i private veje og øvrige arealer, hvortil forbrugeren har ejendoms- eller brugsret. Forbrugeren holdes skadesløs.
Forbrugeren har endvidere ret til at anvise ledningernes placering. Ledningen skal sikres ved tinglyst deklaration i vedkommende ejendom.
Stk. 2 Udtræden af selskabet eller ophør af vandforsyningen giver ingen forbruger ret til at få forsyningsledninger på ejendommen fjernet. Udtræden giver ingen andelshavere krav på udbetaling, hverken af indskud, anpart eller nogen del af selskabets nettoformue bortset fra, når selskabet opløses samtidigt.
Stk. 3 Ejerskifte skal af overdrageren eller dennes bo meddeles vandværket med opgivelse af erhververens navn og bopæl. Erhververen indtræder som andelshaver med tidligere ejers andelsnummer. Ejerskiftegebyr i henhold til gældende takstblad opkræves sammen med første afregning af vandafgiften.
Stk. 4 Andelshavers rettigheder overgår til andelshavers bo eller arvinger uden afgifter.