UDVALG
§ 16

Udvalg, der nedsættes af generalforsamling og repræsentantskab, skal:
1. Indkaldes med fast dagsorden.
2. Forretningsorden fastlægges af udvalget.
3. Protokol skal føres og være tilgængelig for andelshaverne.

§ 17

Stk. l Andelsselskabet tegnes af bestyrelsens formand og kassereren eller en af disse sammen med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Ved køb, salg samt pantsætning af fast ejendom, udstedelse af gældsbeviser eller forskrivninger tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 18

Stk. l Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 19

Stk. 1 Selskabets regnskab gennemgås af den af generalforsamlingen valgte revisor og revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor.