VEDTÆGTER FOR NYRUP VANDVÆRK
§ 1
Stk. 1 Selskabets navn er Nyrup Vandværk. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar og skal være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 2 Hjemsted er Odsherred kommune.
Stk. 3 Værneting er retten i Holbæk.

§ 2
Stk. 1 Selskabets formål er ved drift af selskabets vandværk at levere vand af god kvalitet indenfor selskabets forsyningsområde i henhold til den bestående vandindvindingsret og det for vandværkerne i Odsherred Kommune til enhver tid gældende regulativ.

§ 3
Stk. 1 Som andelshaver optages ejere af enhver ejendom indenfor vandværkets forsyningsområde i verensstemmelse med regulativet.
Stk. 2 Andelshaverindskud fra kommende andelshaver er som anført i gældende takstblad og skal være fuldt indbetalt før tilslutning til ledningsnettet.
Stk. 3 Hæftelse. Andelshaverne hæfter alene med den ansvarlige andelskapital og vandværkets reservefond, en for alle og alle for en.
Stk. 4 Underskud/tab kan på bestyrelsens foranledning og efter repræsentantskabets godkendelse fordeles mellem andelshaverne. Denne bestemmelse har alene retsvirkning mellem andelshaverne indbyrdes.