Om vandets hårdhed

Hårdheden i vandet i Danmark er meget skævt fordelt. At vandet er hårdt skyldes undergrunden, der hvor vandet indvindes. Cirka en tredjedel af det vand, vi pumper op af jorden i Danmark, ligger i store tykke lag af hvidt kalk.

Vand skal være rent fra starten. Grunden til at vi ikke vil blødgøre vores vand i Danmark er, at vi har relativt godt vand i undergrunden og det er muligt at sende det ud til forbrugeren uden at gøre noget ved det, bortset fra en simpel iltning og filtrering.

Fordi grundtanken i den danske vandforsyning er at drikkevandet skal komme direkte fra rent grundvand, er det ulovligt at rense det vand man pumper op af undergrunden inden man sender det ud til forbrugeren. Og blødgøring af vand kategoriseres som udvidet vandbehandling, som ikke er tilladt.
Information om drikkevandets kvalitet 2019


Hvad indeholder drikkevandet

I Danmark produceres alt drikkevand ud fra grundvand, og vandet har derfor et indhold af mange naturlige stoffer fra jordbunden i det område, hvorfra vandet indvindes. I Nyrup Vandværks områ-de er der kalk i undergrunden, og vandet er derfor meget hårdt. Vandværkets 4 boringer ligger i områder omkring vandværket, hvor der er landbrug.

Vandet fra boringerne analyseres hvert år for både de naturlige stoffer fra undergrunden, samt mil-jøfremmede stoffer som uorganiske sporstoffer eller organiske mikroforureninger, herunder for pe-sticider og nedbrydningsprodukter.

Drikkevandet - som pumpes ud til forbrugerne - skal undersøges hyppigt, og der sker undersøgel-serne af prøver taget ved boringer, afgang fra vandværk og hos flere forskellige forbrugere.

Vandværket har fået analyseret for stoffer, der i de seneste år er fundet hos andre vandværker. Det gælder stoffer som BAM (2,6-dichlorbenzamid), desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-triazol og allersenest chlorothalonil-amidsulfonsyre. Heldigvis er der ikke i nogen af vore boring fundet spor af disse miljøfremmede stoffer.

I 2019 viser vore analyser, at vi fortsat har godt vand i hanerne. Der er enkelte målinger som har vist coliforme bakterier pænt under grænseværdien. Problemet skyldes, at det er lykkedes biller at kom-me ind i den ene af vandværkets rentvandstanke, og vandværket er derfor i gang med at undersøge, hvor billerne kommer ind.

Du kan finde analyseresultater fra analyser foretaget i 2019  - her

Tjek selv vandkvaliteten

Er du interesseret i at vide mere om drikkevandets kvalitet, kan du selv finde flere oplysninger
på GEUS hjemmeside, hvor du kan få adgang til alle analyseresultater - både gamle og helt nye - fra alle vandværkets boringer, udpumpning fra vandværk og forsyningsledninger forskellige steder i kommunen.

Geus: Boringsdata og analyseresultater link